||അമ്മെ  നാരായണ ||ദേവി  നാരായണ||


|| ലക്ഷ്മി നാരായണ||


||    ഭദ്രേ നാരായണ  ||